Малын зөөврийн хашаа 1 Малын хашаа

Зөөврийн төмөр хашаа Малын хашаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа дэлгэсэн байдал

Малын зөөврийн төмөр хашаа дэлгэсэн байдал