Малын зөөврийн хашаа хойд Малын хашаа

Малын хашаа Зөөврийн хашаа хойд талаасаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа хойд талаасаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа хойд талаасаа