Малын зөөврийн хашаа урд Малын хашаа

Зөөврийн төмөр хашаа малын зөөврийн хашаа Малын хашаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа урд талаасаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа урд талаасаа