Малын зөөврийн хашаа урд 1 Малын хашаа

Зөөврийн хашаа төмөр хашаа Малын хашаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа зүүн урд талаасаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа зүүн урд талаасаа