Малын зөөврийн хашаа зүүн Малын хашаа

Зөөврийн хашаа малын төмөр хашаа Малын хашаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа хажуу талаасаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа хажуу талаасаа