Малын зөөврийн хашаа босоо Малын хашаа

Малын Зөөврийн төмөр хашаа Малын хашаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа буулгасан байдал талаасаа

Малын зөөврийн төмөр хашаа буулгасан байдал талаасаа